Stitched Panorama

Được thành lập năm 1975 sau khi khánh thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiền thân của Công ty CPXD Bảo tàng Hồ Chí Minh chính là Công trường xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; với tên gọi ban đầu là Công trường xây dựng 75808.

Năm 1977:

Công ty được đổi tên thành Công ty xây dựng số 3 trực thuộc Bộ Xây dựng

Năm 1985:

Công ty vinh dự được Nhà Nước và Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ thi công công trình Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh, nên Công ty được đổi tên thành Công ty xây dựng Viện bảo tàng Hồ Chí Minh trực thuộc Tổng Công ty xây dựng Hà Nội