TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

(Để mở file tài liệu, vui lòng click vào chữ “OPEN” bên cạnh)

1 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2023  logo_open
2 Hướng dẫn tham dự đại hội  logo_open
3 Mẫu giấy ủy quyền  logo_open
4 Mẫu phiếu biểu quyết  logo_open
5 Danh sách Ban kiểm phiếu  logo_open
6 Chương trình đại hội  logo_open
7 Quy chế tổ chức & biểu quyết  logo_open
8 Báo cáo hoạt động của HĐQT  logo_open
9 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc  logo_open
10 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát  logo_open
11 Tờ trình số 01  logo_open
12 Tờ trình số 02  logo_open
13 Tờ trình số 03  logo_open
 

14

 

 

15

 

 

16

 

Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023

 

 

Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ 2023

 

 

Dự thảo Điều lệ 2023

 

logo_open

 


logo_open

 

 

logo_open