Gặp mặt nữ CBCNV nhân ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/2019)