Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2019

01 thu moi02 chuong trinh03 to trinh PPLN (1)03 to trinh PPLN (2)03 to trinh PPLN (3)04 giay uy quyen05 phieu bieu quyet