Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh

to trinh HDQT