Bà Trần Thị Hoa – Thành viên HĐQT, kế toán trưởng công ty đăng ký bán 120.000 CP

Ba Tran Thi Hoa dang ky ban