Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 39/NQ-HĐQT ngày 29/2/2024 về việc sửa đổi Điều 8 “Vốn điều lệ”

 

Để mở file Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 39/NQ-HĐQT ngày 29/2/2024 về việc sửa đổi Điều 8 “Vốn điều lệ”, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_open