Bà Trần Thị Hoa – Thành viên HĐQT, kế toán trưởng công ty đăng ký bán

co Hoa