Công bố thông tin: Thành lập Ban xây dựng & Quản lý dự án

Nội dung:

  1. Thành lập Ban xây dựng và Quản lý dự án (tách ra từ Ban đầu tư).
  2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Long giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty.
  3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Phong Hải giữ chức vụ Giám đốc Ban xây dựng và Quản lý dự án

 

Để mở file Công bố thông tin, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_open