TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

(Để mở file tài liệu, vui lòng click vào chữ “OPEN” bên cạnh)

1 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2024  logo_open
2 Mẫu giấy ủy quyền  logo_open
3 Mẫu phiếu biểu quyết  logo_open
4 Danh sách Ban kiểm phiếu  logo_open
5 Chương trình đại hội  logo_open
6 Quy chế tổ chức & biểu quyết  logo_open
7 Báo cáo hoạt động của HĐQT  logo_open
8 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc  logo_open
9 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát  logo_open
10 Tờ trình số 01  logo_open
11 Tờ trình số 02  logo_open
12 Báo cáo tài chính riêng năm 2023  logo_open
 13  Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023  logo_open
 14  Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024  logo_open