Giới thiệu Dự án CCN Phạm Ngũ Lão – Nghĩa Dân

2021.05(6)(0)

2023 T3 27 Cập nhật thông tin Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng CCN PNL-ND(1)2023 T3 27 Cập nhật thông tin Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng CCN PNL-ND(2)

2021.05(6)(3)2021.05(6)(4)2021.05(6)(5)2021.05(6)(6)2021.05(6)(7)2021.05(6)(8)2021.05(6)(9)

 

 

 

Thông tin liên hệ:

ĐT: (024) 22.13.25.31
Email: bandautu.hcm@gmail.com