Công bố thông tin: Báo cáo kết quả đợt chào bán CP riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược năm 2023

 

 

Để mở file Báo cáo kết quả đợt chào bán CP riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược năm 2023, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_open