Công bố thông tin: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành CP trả cổ tức năm 2022

Nội dung:

  1. Ngày Đăng ký cuối cùng:  18/8/2023
  2. Tỉ lệ thực hiện quyền:  10 : 1

 

Để mở file Công bố thông tin, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_open