Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm Soát (ĐHCĐ 2020)

Để mở file Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm Soát, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_open