Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

* NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024:

Để mở và tải file Nghị quyết, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_download