Công bố thông tin: Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT của HĐQT công ty về việc Công ty CP đầu tư BĐS TTT trở thành công ty con của công ty

Để mở file Công bố thông tin: Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT của HĐQT công ty, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_open