Báo cáo SXKD 2019 & Phương hướng nhiệm vụ SXKD 2020

Để mở file Báo cáo SXKD năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_open