Giải trình ý kiến của Kiểm toán liên quan đến BCTC năm 2023

 

Để mở file Giải trình ý kiến của Kiểm toán liên quan đến BCTC năm 2023, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_open