Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:

Để mở và tải file Biên bản Đại hội, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_download