Dự thảo Nghị quyết và Dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2022

* DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:

Để mở và tải file Dự thảo nghị quyết, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_download

 

 

* DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:

Để mở và tải file Dự thảo biên bản Đại hội, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_download