Biên bản ĐHĐCĐ năm 2020

Để mở file Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2020, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_open