Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về việc sử dụng vốn thu được từ chào bán CP riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023

 

 

Để mở file Công bố thông tin Nghị quyết (số 38/NQ-HĐQT ngày 02/11/2023) của HĐQT về việc sử dụng vốn thu được từ chào bán CP riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023 , vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_open