Báo cáo tài chính năm 2023

Để mở file BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023, vui lòng nhấn chuột vào các biểu tượng sau:

 

logo_open

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

 

 

logo_open

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT