Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2018

01 thu moi


02 chuong trinh


03 to trinh PPLN


04 giay uy quyen


05 giay dang ky tham du


06 phieu bieu quyet