Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023:

Để mở và tải file Biên bản Đại hội, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_download