Thông báo phát hành cổ phiếu ESOP

Để mở file Thông báo phát hành cổ phiếu ESOP, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_open