Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2020

Thu_moi

chuong_trinh_new
Giay_uy_quyenTo_trinh_PPLN (1)To_trinh_PPLN (2)To_trinh_PPLN (3)

 

 

 

Quy_che_lam_viec (1)Quy_che_lam_viec (2)Quy_che_lam_viec (3)Quy_che_lam_viec (4)Quy_che_lam_viec (5)Quy_che_lam_viec (6)