Thông báo thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết

Để mở file Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_open