Tờ trình sửa đổi điều lệ tại ĐHCĐ 2018

to trinh sua doi dieu le (1)to trinh sua doi dieu le (2)to trinh sua doi dieu le (3)