Báo cáo tài chính năm 2020

Để tải file Báo cáo tài chính năm 2020, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_download

 

logo_download