Báo cáo tài chính năm 2018

Để tải file Báo cáo tài chính năm 2018, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_download