Báo cáo tài chính năm 2019

Để tải file Báo cáo tài chính năm 2019, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_download