Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

* NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023:

Để mở và tải file Nghị quyết, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_download