Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

* NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:

Để mở và tải file Nghị quyết, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_download