Tờ trình các Nội dung cần thông qua

`1* TỜ TRÌNH 01:  MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:

Để mở và tải file Tờ trình, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_download

 

 

* TỜ TRÌNH 02:  THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH, CHÀO BÁN CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2022:

Để mở và tải file Tờ trình, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_download

 

 

* TỜ TRÌNH 03:  THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY:

Để mở và tải file Tờ trình, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_download