Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

Để mở file Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_open