Biên bản họp HĐQT thống nhất danh sách NĐT góp vốn Công ty CP Khách sạn Vườn Thủ Đô

HDQT (1)

HDQT (2)