Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Để tải và file Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_download