Công bố thông tin: Phát hành CP để trả cổ tức năm 2022. Chào bán CP riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023

Nội dung:

  1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (tỉ lệ 10%).
  2. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023

 

Để mở file Công bố thông tin, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_open