Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2018 (Thay thế công văn số 38/CT-HĐQT-CBTT)

thay the cong van