Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông năm 2024

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

(Để mở file tài liệu, vui lòng click vào chữ “OPEN” bên cạnh)

1 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2024  logo_open
2 Mẫu giấy ủy quyền  logo_open
3 Mẫu phiếu biểu quyết  logo_open
4 Danh sách Ban kiểm phiếu  logo_open
5 Chương trình đại hội  logo_open
6 Quy chế tổ chức & biểu quyết  logo_open
7 Báo cáo hoạt động của HĐQT  logo_open
8 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc  logo_open
9 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát  logo_open
10 Tờ trình số 01  logo_open
11 Tờ trình số 02  logo_open
12 Báo cáo tài chính riêng năm 2023  logo_open
 13  Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023  logo_open
 14  Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024  logo_open