Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty

Do Viet Thi signed-page-001Doan Van Khang signed-page-001Tran Thi Hoa signed-page-001

Nguyen Dang Tuan-page-001

Nguyen Hai Long-page-001