Tờ trình các nội dung cần thông qua tại ĐHCĐ 2018

to trinh sua doi dieu le (4)

to trinh sua doi dieu le (5)

to trinh sua doi dieu le (6)