Nghị quyết Đại hội cổ đông 2017

Nghi_quyet (1)

Nghi_quyet (2)

Nghi_quyet (3)

Nghi_quyet (4)

Nghi_quyet (5)