Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2022

Để mở và tải file Hướng dẫn, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_download