Tờ trình các nội dung cần thông qua tại Đại hội Cổ đông năm 2017

05 to trinh 1

05 to trinh 2

05 to trinh 3