Tờ trình các Nội dung cần thông qua

Để mở file Tờ trình các nội dung cần thông qua ĐHCĐ 2021, vui lòng nhấn chuột vào biểu tượng sau:

logo_open