Hồ sơ Bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

To_trinh_bau_cu1To_trinh_bau_cu2

Đính kèm đơn ứng cử, đề cử:

Đơn đề cử Hội đồng Quản trị 01

Đơn đề cử Hội đồng Quản trị 02

Đơn đề cử Ban kiểm soát

 

Đính kèm Sơ yếu lý lịch các ứng viên Hội đồng Quản trị:

Ông Phạm Minh Đức

Ông Đỗ Việt Thi

Ông Đoàn Văn Khang

Bà Trần Thị Hoa

Ông Nguyễn Văn Hiền

Ông Nguyễn Mạnh Thắng

 

Đính kèm Sơ yếu lý lịch các ứng viên Ban kiểm soát:

Bà Phạm Thu Lan

Bà Nguyễn Thị Thủy

Ông Nguyễn Thế Cảnh

Bà Lê Thị Hồng

 

Bằng cấp các ứng viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát:

Bằng cấp 06 ứng viên HĐQT và 04 ứng viên BKS