Dự thảo Nghị quyết, dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ 2021

 

1. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021:

 

 

2. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông 2021: