Quy chế Đại hội, quy chế bầu cử (bản cập nhật)

 

1. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông 2021:

 

 

2. Quy chế Bầu cử Đại hội đồng cổ đông 2021: